POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o postanowienia Kodeksu cywilnego oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).

 

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Arleta Witke HR-Lab z siedzibą przy ul. Dożynkowa 8c/34, 52-311 Wrocław, NIP 8992909679, REGON: 520291615 (Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem
  Adres do korespondencji: Arleta Witke HR-Lab ul. Dożynkowa 8c/34, 52-311 Wrocław
  Telefon: 690 966 813
  e-mail: a.witke@hr-lab.pl

 

III. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane przez nas dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy lub podjęcia innych działań na Twoje żądanie, na podstawie ciążącego na nas obowiązku ustawowego, naszego prawnie uzasadnionego interesu lub jeżeli wcześniej wyraziłeś na to zgodę. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, a ponadto usługodawcy zewnętrzni, dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, prawne, doradcze, analityczne, marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych i banki w zakresie realizacji płatności oraz organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Sposoby pozyskiwania danych

 

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 3. podczas korzystania z zasobów strony www.hr-lab.pl– gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.
 • Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Administratora, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszym i lepiej dostosowanym do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Administratora.
 • Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
  W związku z tym, że web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.
 1. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane
 1. Dane osobowe są wykorzystywane:
 2. do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów oraz związanych z tym czynności (np. składania reklamacji) – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO.
 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 

VII.  Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów i usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Administrator respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Administratora pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.
 6. Zapytania i żądania w związku z przetwarzaniem danych osobowych kierować można elektronicznie na adres e-mail wskazany w punkcie II (Kontakt z Administratorem).

 

VIII.  Zmiany dotyczące polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora.

RODO

Obowiązek informacyjny:

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATERIS SA z siedzibą w Poznaniu, adres: Warmińska 1, 60-622 Poznań, nr KRS 0000413931, NIP 7811877628, REGON: 302064443

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@ateris.pl.

 

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

 

ŹRÓDŁO DANYCH

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

ODBIORCY DANYCH

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

UPRAWNIENIA

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANYCH DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

PRAWO DO SKARGI

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NIP: 8992909679  I  REGON: 520291615

Copyright © 2022 HR Lab

Cookies

Używamy plików cookies i podobnych rozwiązań technologicznych, aby personalizować zawartość i treści reklamowe oraz analizować ruch na stronie internetowej. Wchodząc na naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w naszej Polityce prywatności i RODO.